Aktualno

23.2.2021

Obvestilo o izklopu električne energije

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d. se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.

Preberi več

19.2.2021

Obratovanje Zbirnega centra Todraž

Uporabnike obveščamo in prosimo, da v zbirni center dostavijo že predhodno ločeno zbrane odpadke, da je njihov čas zadrževanja v zbirnem centru čim krajši. Uporabniki morajo upoštevati varnostno razdaljo 2 metra in uporabljati zaščitne maske ter ob tem upoštevati navodila delavcev v zbirnem centru glede vstopa in ravnanja z odpadki. V zbirnem centru se naenkrat lahko nahaja največ 5 oseb, ostali, če je potrebno, počakajo pred zbirnim centrom v predpisani razdalji oz. po možnosti v avtomobilu. Zaščitne maske v zbirnem centru niso na voljo, zato jih uporabniki prinesejo s seboj. V primeru nejasnosti smo vam na voljo na telefonski številki (04) 518 31 22. Vsem uporabnikom storitev zbiranja komunalnih odpadkov se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Preberi več

18.2.2021

Preventivna akcija 40 dni brez alkohola

Akcija je zastavljena tako, da obravnava problematiko alkohola v družbi na razumljiv in nevsiljiv način na vseh področjih našega življenja ter vključuje tudi skrb za povečanje prometne varnosti. Osvešča ljudi o tragičnih posledicah uporabe alkohola, tako na zdravstvenem in socialnem področju, kot tudi v prometu. Akcija po celi Sloveniji uživa ugled in zaupanje med ljudmi. Zato se akciji pridružuje vsako leto več ljudi in s tem naredijo veliko za svoje zdravje, boljše medsebojne odnose in dodajo svoj prispevek k prometni varnosti. AVP sofinancira tradicionalno akcijo »40 dni brez alkohola« v organizaciji Slovenske Karitas, saj je alkohol kriv za tretjino prometnih nesreč v Sloveniji. V času akcije vas prosimo, da v okviru svojih aktivnosti s svojimi otroki in mladostniki obravnate to tematiko in opozorite na ničelno toleranco do alkohola v prometu (ko vozimo, ne pijemo alkohoal) ter druge težke posledice. V ta namen so vam na voljo tudi vsebine na naših spletnih straneh ter na spletni strani Brez alkohola.

Preberi več

11.2.2021

Danes se bodo sestali člani občinskega sveta

Člani občinskega sveta se bodo po podanih vprašanjih in pobudah seznanili z načrtom dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 ter obravnavali Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest. V nadaljevanju se bodo seznanili s predstavitvijo projekta Aktivno proti invazivkam in poročilom o poteku investicije rekonstrukcije kuhinje v OŠ Poljane in gradnje novega prizidka vrtca Agata ter imenovali predstavnika v svet javnega zavoda Knjižnice Ivana Tavčarja Šklofja Loka. Sejo bodo zaključili z odločanjem o predlogu Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra.

Preberi več

7.2.2021

Slovenski kulturni praznik v virtualni obliki

Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane vas vabi, da jim prisluhnite na njihovem profilu na družabnem omrežju Facebook, kjer bodo objavljali posnetke recitacij Prešernovih pesmi, ki jih bodo recitirali šolarji, starši, stari starši, sosedje,... Zavod Poljanska dolina pa vas vabi na virtualni ogled Šubičeve hiše, rojstne hiše slovenskih slikarjev Janeza in Jurija Šubica, kjer je v 2. polovici 19. stoletja pod vodstvom njunega očeta Štefana Šubica delovala najpomembnejša podobarska delavnica na Slovenskem. Naj kulturni praznik postane pravo kulturno srce Slovenije.    

Preberi več

5.2.2021

Nova številka Podblegaških novic

Naslednja številka izide 26. marca 2021. Svoje prispevke pošljite do 9. marca 2021 po elektronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si.

Preberi več

3.2.2021

Začasno zaprtje Marketa v Gorenji vasi

V tem času bodo zamenjali vso opremo. Novi bodo oddelki kruha, sadja in zelenjave, prenovljena bo delikatesa, namestili bodo nove blagajne, hladilno tehniko, police, vozičke in še kaj. Tako bodo v prihodnje v njihovi trgovini občankam in občanom občine Gorenja vas - Poljane zagotavljali pestro in celovito ponudbo v sodobno prenovljeni trgovini. Mercator d.d., se svojim kupcem zahvaljuje za razumevanje.

Preberi več

3.2.2021 Nova Fortunova brv. Foto Gašper Čadež

Uporabno dovoljenje za Fortunovo brv

Projektno dokumentacijo za Fortunovo brv za pešce čez reko Soro v Gorenji vasi je pripravilo podjetje Sora inženiring d.o.o., Škofja Loka – Gorazd Mravlja (načrt gradbenih konstrukcij, do nivoja obdelave PZI) v sodelovanju z Beto Koman Poljanšek-VEL d.o.o. (načrt arhitekture za fazo DGD in PZI) in Bredo Draksler-Adacta Plus d.o.o. (izdelava vodilne mape – DGD s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja na UE Škofja Loka).  Na javni razpis za izbiro izvajalca del za novogradnjo Fortunove brvi za pešce čez reko Soro v Gorenji vasi je prispelo pet ponudb. Kot najugodnejši ponudnik del je bilo izbrano podjetje SGP ZIDGRAD IDRIJA d.d. s podizvajalcema, podjetjem PETRIČ d.o.o. iz Ajdovščine (kovinska konstrukcija ter leseni del) in TOPOS HOTAVLJE d.o.o. iz Hotavelj (zunanja ureditev - okolica brvi). Pogodbena vrednost investicije je znašala 131.269,41 EUR (z DDV-jem). Končni obračunana vrednost pa je znašal 131.029,33 EUR. Montaža brvi na lokaciji je bila izvedena 12. decembra 2020, ko je brv tudi uspešno prestala obtežbeni preizkus nosilnosti. Rok za dokončanje vseh del je bil 10. januarja 2021. Dela so bila dokončana v roku. Predhodno se je ob izgradnji obvoznice Gorenja vas v letu 2014 izvedla rušitev ter odstranitev stare brvi in izgradnja levega podpornika Fortunove brvi. Izvajalec del je bilo podjetje Mapri d.o.o., Ljubljana, kjer je investicija znašala v skupnem znesku 29.345,68 EUR (z DDV-jem). Brv se nahaja nad Poljansko Soro, približno 4,17 m nad strugo vodotoka, z nadvišanjem v temenu za 0,715 m. Dolžina brvi je 28,80 m. Brv ima segmentno obliko loka. Neto širina mosta je 1,714 m, ograja je višine 1,1 m. Pohodna površina so leseni hrastovi plohi, debeline 7 cm, na vidni površini zarezani z utori proti zdrsu. Ostala nosilna konstrukcija je sestavljena iz kovinskih profilov različnih oblik in dimenzij. Teža jeklene konstrukcije je 15,4 tone, teža pohodnih hrastovih podnic pa 3,7 tone, skupaj dobrih 19 ton. Desni obrežni opornik je samostojna armirana betonska konstrukcija, na kateri se nahaja drsno ležišče mostne konstrukcije. Opornik je zgrajen iz dveh armiranih betonskih pilotov dolžine 9 m in Ø 1 m. Desni breg je izveden z granitnimi kockami. Tlakovan dostop je prilagojen parcelnim mejam in oblikovan kot razširitev pohodne površine mosta v smeri povezave proti lokalni cesti. Rob granitnega polja je izveden v isti ravnini z asfaltom in leseno pohodno površino na mostu. Nova Fortunova brv bo pomembno prispevala k varnosti pešcev v prometu na območju Gorenje vasi.

Preberi več

3.2.2021

Redno vzdrževanje pretočnosti rek in potokov

V skladu z Zakonom o vodah so lastniki in uporabniki priobalnih zemljišč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ter odvrženih predmetov in snovi z vodnih ter priobalnih zemljišč. Ob rednem vzdrževanjem pretočnosti rek in potokov ter odgovornem ravnanju z okoljem se lahko znatno zmanjša poplavno ogroženost in s tem se zaščiti ne samo premoženje, ampak tudi življenja tamkajšnjih prebivalcev. Pri tem je sodelovanje med državnimi institucijami, lokalnimi skupnostmi in državljani ter državljankami Slovenije njuno potrebno, saj le s preventivnim in proaktivnim gospodarnim ravnanjem preprečimo najhujše. Najpogostejši vzroki naraščanja vodostajev in poplav na vodotokih 2. reda (še posebej v obdobju otoplitve ozračja in večjih padavin) so namreč  t.i. plavni čepi v strugah neurejenih vodotokov, ki omogočajo normalni pretok vode. Z odstranjevanjem propadajoče vegetacije in odpadnega rastlinskega materiala z območja priobalnih in vodnih zemljišč predvsem pri manjših rekah in potokih (vodotoki 2. reda) se prispeva k izboljšanju vodnega režima ter stanja voda, hkrati pa se bistveno zmanjša pojav plavnih čepov v strugi, bočnih erozij brežin in odlaganje naplavin.  V pozivu lastnikom vseh priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda v Sloveniji je Direkcija za vode navedla pogoje, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča: - zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje suhe, propadajoče odvečne in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča,- golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne sme posekati,- propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5.00 m od zgornjega roba brežine potoka,- potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov),- potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo),- priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče. Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja - odstranjevanje grmičevja in drevja, je potrebno upoštevati, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom. 

Preberi več

2.2.2021

Ponovno delovanje Krajevnega urada

Krajevni urad Gorenja vas bo deloval po ustaljenem urniku, to je vsak torek med 8. in 15.30 uro. Za obisk krajevnega urada si morajo stranke glede na splošno epidemiološko stanje v državi rezervirati termin na tel. št. 041 741 738. V kolikor želijo stranke upravne storitve opraviti na sedežu upravne enote, na Poljanski cesti 2 v Škofji Loki, morajo prav tako rezervirati termin na tel. št. 04 511 23 60 ali po e-pošti: ue.skofjaloka@gov.si.

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost