8. redna seja občinskega sveta

20.12.2011

Dnevni red

Gradivo

Obrazložitve k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov


1. točka: Zapisnik 7. seje občinskega sveta v potrditev


2. točka: Odgovori na pobude, podane na 7. redni seji občinskega sveta


3. točka: Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012


3. točka: Obrazložitve proračuna za leto 2012


3. točka: Splošni del proračuna


3. točka: Posebni dela proračuna


3. točka: Obrazložitve Načrta razvojnih programov


3. točka: Načrt razvojnih programov


3. točka: Načrt razvojnih programov - po virih


3. točka: Sredstva po krajevnih skupnostih


3. točka: Kadrovski načrt


3. točka: Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja


3. točka: Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem


3. točka: Analiza pripomb podanih na prvi predlog proračuna


3. točka: Zapisnik seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe


3. točka: Zapisnik seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport


3. točka: Zapisnik seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo


3. točka: Zapisnik seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


3. točka: Zapisnik seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo


4. točka: Lokalni energetski koncept - 1. del


4. točka: Lokalni energetski koncept - 2. del


4. točka: Lokalni energetski koncept - priloge


4. točka: Lokalni energetski koncept - termografija objektov


5. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata


6. točka: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja GJS ravnanja s komu


6. točka: Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o načinu opravljanja GJS ravnanja s komunalnimi odpadk


6. točka: Zapisnik seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


7. točka: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispev


7. točka: Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Gorenja vas - Poljane


7. točka: Odmera komunalnega prispevka - primerjalni izračun


7. točka: Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane -


8. točka: Osnutek Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo


8. točka: Obrazložitev osnutka Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z div


9. točka: Letni program športa za leto 2012


10. točka: Poročilo odbora za izgradjo Doma starejših občanov


11. točka: Predlog vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2012


12. točka: Predlog cenika najema grobov, poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 2012


13. točka: Zapisnik seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


14. točka: Predviden terminski plan sej občinskega sveta v letu 2012


Zapisnik

Sklepi

Dostopnost