4. redna seja občinskega sveta

13.04.2023

Dnevni red

Gradivo

01. točka: Obrazložitve


01. točka: Potrditev zapisnika 3. redne seje OS z dne 23.2.2023


02. točka: Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta


03. točka: Zaključni račun proračuna za leto 2022


04. točka: Predlog Odloka o določitvi višine nadomestila stroškov lok. preveritve v OGVP


04. točka: Obrazložitve k Odloku o določitvi višine nadomestila stroškov lok. prev. v OGV


04. točka: Zapisnik 2. redne seje odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


05. točka: Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod PD


05. točka: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod PD z označenimi spremembami


05. točka: Obrazložitve k spremembam Odloka o ustanovitvi Zavoda Poljanska dolina


05. točka: Zapisnik 2. redne seje odbora za gospodarstvo


06. točka: Sklep o cenah storitev obv. gospod. javne službe zbiranja kom. odpadkov 2023


06. točka: Obrazložitve k Elaboratu o oblik. cen izvajanja stor. zbiranja kom. odp. 2023


06. točka: Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev zbiranja kom. odpadkov 2023


07. točka: Sklep o cenah storitev obv. gospod. javne službe oskrba s pitno vodo 2023


07. točka: Obrazložitve k Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo 2023


07. točka: Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo 2023


08. točka: Sklep o cenah storitev obvezne gospod. službe kom. odp. voda 2023


08. točka: Obrazložitve k Elaboratu o oblikovanju cen storitev kom. odp. voda 2023


08. točka: Elaboratu o oblikovanju cen storitev upravljanja s kom. odp. vodo 2023


09. točka: Obrazložitve in merila k Letnemu programu športa


09. točka: Analiza izvajanja Letnega programa športa v OGVP v letu 2022


09. točka: Zapisnik 2. redne seje odbora za šolstvo, kulturo in šport


10. točka: Poziv k imenovanju predstavnika v svet lokalnih skupnosti CSD Gorenjska


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost