21. redna seja občinskega sveta

14.06.2018

Dnevni red

Gradivo

1. točka: Potrditev zapisnika 20. redne seje OS


2. točka: Pobude, predlogi, vprašanja občinskega sveta


3. točka: Poročilo UE Škofja Loka o delovanju KU Gorenja vas v 2017


3. točka: Poročilo KU


4. točka: Poročilo policijske postaje Šk. Loka o varnosti na območju občine


5. točka: Poročilo SUMIRED za leto 2017


6. točka: Poročilo o poslovanju STC Stari vrh za 2017


7. točka: Končno poročilo nadzornega odbora občine o poslovanju za 2017


8. točka: Osnutek odl. o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobr. zavoda OŠ Jela Janežiča


8. točka: Obrazložitve k osnutku odloka


8. točka: Odgovor MIZS


8. točka: Zapisnik seje odbora za šolstvo kult. in šport


10. točka: Predlog odloka o n NUSZ


10. točka: pripombe k osnutku odloka


10. točka: obrazložitve k predlogu odloka NUSZ


10. točka: Odlok NUSZ za GVP veljavni


10. točka: Zapisnik sestanka 14. seje odbora PPVO


11. točka: Soglasje k ceni za izvajanje programov Pomoč družini na domu


11. točka: Izvleček zapisnika 22. seje odbora za soc.


12. točka: Predlog odloka o turitični taksi v OGVP


12. točka: Obrazložitve k predlogu o TT


12. točka: Odlok o turistični taksi veljavni


12. točka: Zakon o spodbujanju razvoja turizma


12. točka: Zapisnik 9. seje odbora za gosp.


13. točka: Odlok o sprem. in dop. odl. o adva. in čišč. odpadnih voda


13. točka: Veljavni odl. o odvaj. in čišč. odpadnih voda


14. točka: Pravilnik o vredn. programov s podr. soc.-hum. dejavnosti


15. točka: Pr. o spr. in dop. Prav. o dodelj. nepov. finanč. sred. za izgradnjo MKČN


15. točka: spremembe pravilnika MKČN


16. točka: Skleo o povrnitvi stroš. volilne kampanje za lok. volitve v OGVP


16. točka: Zapisnik mandatne komisije


17. točka: Imen. predst. ustan. v svet zavoda OŠ Jela Janežiča in svet zavoda Glasbena š


NRP Standardni zapis REBALANS 2018


POSEBNI DEL rebalans 2018


Posebni del po funkcionalni klasifikaciji


Porazdelitev sredstev po KS 2018


SPLOŠNI DEL - rebalans 2018


Tabele KS


Tabele KS


Zbir prihodkov in odhodkov po KS-Rebalans 2018


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost