4. redna seja občinskega sveta

17.03.2011

Gradivo

01.točka: Zapisnik 3. seje v potrditev


04. točka: Poročilo Nadzornega odbora


05. točka: Predlog Odloka o razglasitvi podz. bunkerja Goli vrh za kult. spom. lok. pomena


05. točka: Predlog Odloka o razglasitvi podz. bunkerja Hrastov grič za kult. spom. lok. pomena


05. točka: Zapisnik seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe


06. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru


06. točka: Zapisnik seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


07. točka: Predlog Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev


08. točka: Poročilo koresp. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe


08. točka: Predlog pravilnika o sprem. Pravilnika o dodeljevanju fin. sredstev za izgradnjo MKČN


09. točka: Pojasnilo k predlogu spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec


09. točka: Predlog Pravilnika o sprem. in dop. Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec


09. točka: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec


09. točka: Zapisnik seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport


10. točka: Poročilo o izvajanju GJS ravnanja z odpadki


10.točka: Poročilo o izvajanju GJS odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda


10. točka: Poročilo o izvajanju GJS oskrba s pitno vodo


11. točka: NUSZ oprostitev


12. točka: Brezplačni prenos lastninske pravice v k.o. Dobje


12. točka: Menjava v k.o. Dobje


12. točka: Menjava v k.o. Gorenja Ravan


12. točka: Nakup v k.o. Visoko


12. točka: Prodaja v k.o. Trebija


13. točka: Cenik oskrbe s toplotno energijo - Bionergetika Todraž d.o.o.


00. Obrazložitve k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov


Zapisnik

Sklepi

Dnevni red

Dostopnost