15. redna seja občinskega sveta

20.02.2013

Dnevni red

Gradivo

1. točka: Obrazložitve


1. točka: Potrditev zapisnika 14. redne seje


2. točka: Odgovori in pobude, podani na 14. redni seji


3. točka: Osnutek statuta OGVP


3. točka: Zapisnik statutarno pravne komisije


4. točka: Predlog dopolnitve odloka o javnem redu in miru


5. točka: Zapisnik 12. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


5. točka: Predlog sprememb odloka o podlagah za odmero KP za območje OGVP


6. točka: Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finan


7. točka: Spremembe pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospo


7. točka: Zapisnik 11. seja Odbora za gospodarstvo in gosp. javne službe


8. točka: Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju OGVP


9. točka: Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč_pobuda 1


9. točka: Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišča_pobuda 2


9. točka: Sklep o širitvi območja stavnih zemljišč_pobuda 3


9. točka: Sklep_pobuda 1


9. točka: Sklep_pobuda 2


9. točka: Sklep_pobuda 3


9. točka: ZPN_sprememba 2


9. točka: ZPN_sprememba 1


10. točka: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa


10. točka: Zapisnik komisije za šport


10. točka: Zapisnik Odbora za šolstvo, kulturo in šport


11. točka: Program športa v OGVP za leto 2013


12. točka: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju porgramov ljubiteljskih


13. točka: Sklepi o uskladitvi načrta razvojnih programov za potrebe prijav na razpis za energetsko


14. točka: Predlog cenika najema grobov, najema poslovnih objektov in zakupa grobnega polja


15. točka: Potrditve liste članov razvojnega sveta Gorenjske razvojne regije


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost