14. redna seja občinskega sveta

20.12.2012

Dnevni red

Gradivo

1. točka: Obrazložitve


2. točka: Zapisnik 13. redne seje


3. točka: Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta


4. točka: Odlok o OPPN za del območja urejanja POL 52-8 Poljane


4. točka: OPPN obrazložitve


4. točka: Ureditvena situacija


5. točka: Odlok o proračunu OGVP za leto 2013


5. točka: Splošni del proračuna za leto 2013


5. točka: Predlog posebnega dela proračuna za leto 2013


5. točka: Predlog posebnega dela proračuna za leto 2013


5. točka: Obrazložitve NRP 2013


5. točka: NRP za leto 2013


5. točka: NRP po virih financiranja za leto 2013


5. točka: Prikaz sredstev po krajevnih skupnostih


5. točka: Prikaz sredstev po KS


5. točka: Prikaz sredstev po KS


5. točka: Prikaz sredstev po KS


5. točka: Prikaz sredstev po KS


5. točka: Kadrovski načrt OGVP za leto 2013


5. točka: Letni načrt razpolaganja z nepremičninami


5. točka: Analiza pripomb na predlog proračuna


5. točka: Izvleček iz Zapisnika 13. seje Odbora za zdravstvo, socilano varstvo in skrbstvo


5. točka: Zapisnik 10. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe


5. točka: Zapisnik 6. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport


5. točka: Zapisnik 9. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo


5. točka: Zapisnik 7. seje Nadzornega odbora Občine Gorenja vas - Poljane


6. točka: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda_Knjižnica


6. točka: Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu


7. točka: Predlog odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln


8. točka: Poročilo o projektu dom starejših občanov Gorenja vas


9. točka: Določitev vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost