10. redna seja občinskega sveta

13.06.2024

Dnevni red

Gradivo

Zaradi obsežnosti gradiva k 3. točki je celotno gradivo dostopno na povezavi.

01. točka: Obrazložitve


01. točka: Potrditev zapisnika 9. redne seje OS z dne 11.4.2024


03. točka: Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine


03. točka: Obrazložitve k tehnični posodobitvi OPN


03. točka: Elaborat tehnične posodobitve OPN


04. točka: Odlok o razglasitvi arh. najd. Sv. Martin za kulturni spomenik lok. pomena


04. točka: Karta ortofoto in ZKN spomenika Sv. Martin


04. točka: Osnovni varstveni podatki za arh. najdišče sv. Martin - ZVKD


04. točka: Arheološko najdišče Sv. Martin - strokovne zasnove


05. točka: Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest


05. točka: Obrazložitve k Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest


05. točka: Pozitivno mnenje MZI k predlogu kategorizacije občinskih cest


05. točka: Gradivo k predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest


05. točka: Pregledna karta k predlogu Odloka


05. točka: Trenutno veljavni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest


06. točka: Rebalans proračuna OGVP za leto 2024


06. točka: Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OGVP za leto 2024


07. točka: Odlok o sprem. in dop. Odloka o ustan. organa skupne občinske uprave MIRED


08. točka: Pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v OGVP


09. točka: Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva v OGVP


10. točka: Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v lasti OGVP v letu 2023


11. točka: Imenovanje novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu


13. točka: 13. Predlog Sklepov o odvzemu statusa grajenega javnega dobra


Dostopnost