7. redna seja občinskega sveta

27.10.2011

Dnevni red

Gradivo

01. točka: Poročilo o gradnji širokopasovnega omrežja


02.točka: Zapisnik 6.seje občinskega sveta v potrditev


03. točka: Odgovori na pobude podane na 6. redni seji občinskega sveta


07. točka: Predlog občinskih nagrajencev za leto 2010


08. točka: Zapisnik seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


06. točka: Osnutek Načrta zaščite in reševanja ob zemeljskem plazu


06. točka: Osnutek Načrta zaščite in reševanja ob poplavahe


06. točka: Osnutek Načrt zaščite in reševanja ob potres


06. točka: Osnutek Načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru


05. točka: Kadrovski načrt za leto 2012


05. točka: Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja za leto 2012


05. točka: Letni načrt rapolaganja s svarnim premoženjem za leto 2012


04. točka: Načrt razvojnih programov za leto 2011


04. točka: Načrt razvojnih programov za leto 2011 - po virih


05. točka: Načrt razvojnih programov za leto 2012


05. točka: Obrazložitve predloga proračuna za leto 2012


04. točka: Odlok o spremembah in doplonitvah Odloka o proračunu za leto 2011


04. točka: Posebni del rebalansa proračuna za leto 2011


05. točka: Posebni del proračuna za leto 2012


04. točka: Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem v letu 20112011


05. točka: Splošni del proračuna za leto 2012


04. točka: Splošni del rebalansa proračuna za leto 2011


05. točka: Financiranje krajevnih skupnosti


04. točka: Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2011


05. točka: Načrt razvojnih programov za leto 2012 - po virih


00. Obrazložitve k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov


Zapisnik

Sklepi

Dostopnost