14. redna seja občinskega sveta

15.04.2021

Dnevni red

Gradivo

01. točka: Obrazložitve


01. točka: Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 11. 2. 2021


02. točka: Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta


03. točka: Poročilo Policijske postaje Šk. Loka o varnosti na območju OGVP v letu 2020


04. točka: Zapisnik 7. seje Nadzornega odbora OGVP


04. točka: Zaključni račun proračuna OGVP za leto 2020


05. točka: Obrazložitve k Odloku o ustanovitvi izobraževalnega zavoda OŠ Jela Janežiča


05. točka: Predlog Odloka o ustanovitvi izobraževalnega zavoda OŠ Jela Janežiča


05. točka: Zapisnik 7. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport


06. točka: Odlok o podelitvi koncesije na področju družinske medicine na območju OGVP


06. točka: Soglasje OZG k širitvi koncesije za področje družinske medicine


06. točka: Zapisnik 9. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo


07. točka: Obrazložitve k predlogu Odloka o predkupni pravici OGVP


07. točka: Predlog Odloka o predkupni pravici OGVP


07. točka: Zapisnik 9. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


08. točka: Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2020


09. točka: Letno poročilo STC Stari vrh za leto 2020


09. točka: Zapisnik 4. seje Odbora za gospodarstvo


10. točka: Sklep o cenah storitev obv. gosp. službe kom. odp. voda 2021 - spremembe


10. točka: Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospod. javne službe 2021


10. točka: Sklep o cenah storitev obvezne gospod. službe kom. odp. voda 2021


11. točka: Obrazložitev LPŠ v OGVP za leto 2021


11. točka: Predlog LPŠ v OGVP za leto 2021


11. točka: Pregled predlogov, pobud in pripomb k osnutku LPŠ v OGVP za leto 2021


11. točka: Izvleček pogojev in meril za sofinanciranje LPŠ v OGVP v 2021


11. točka: Analiza izvajanja letnega programa športa v OGVP v letu 2020


Predlog dodatne točke na 14. redni seji občinskega sveta


Gradivo k dodatni točki na 14. redni seji občinskega sveta


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost