3. redna seja občinskega sveta

21.12.2010

Dnevni red

Gradivo

03. točka: Zapisnik seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo


01. točka: Zapisnik 2. seje občinskega sveta v potrditev


03. točka: Analiza pripomb podanih na prvi predlog proračuna


03. točka: Posebni dela proračuna


03. točka: Kadrovski načrt


03. točka: Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Krajevne skupnosti Trebija


03. točka: Načrt razvojnih programov - po virih


03. točka: Načrt razvojnih programov


03. točka: Obrazložitve Načrta razvojnih programov


03. točka: Obrazložitve predloga proračuna za leto 2011


03. točka: Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011


03. točka: Sklep o letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem


03. točka: Splošni del proračuna


03. točka: Sredstva po krajevnih skupnostih


03. točka: Zapisnik seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport


03. točka: Zapisnik seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe


03. točka: Zapisnik seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo


03. točka: Zapisnik seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


03. točka: Sklep o letnem načrtu pridobivanja stvarnega premoženja


04. točka: Obrazložitve predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komu


05. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega VIZ OŠ Ivana Tavč


06. točka: Popravek Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Valentina za kulturni spomenik lokalnega pomena


07. točka: Letni program športa za leto 2011


08. točka: Predlog vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2011


09. točka: Predlog cenika najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 2011


10. točka: Zapisnik seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


11. točka: Pojasnilo v zvezi z očitki podjetja Svislar Telekom, d.o.o.


11. točka: Zapisnik 22. seja očinskega sveta (mandat 2006-2010)


04. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispe


00. Obrazložitve k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov


Zapisnik

Sklepi

Dostopnost