Protipoplavna ureditev v Poljanah

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občina je v obdobju po zadnjih obsežnih poplavah v konec leta 2014 pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljan.

Ukrepi obsegajo:

- regulacijo s premestitvijo struge Sore v njen prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico. Na tem mestu se bo ob gradnji južna brežina uredila tako, da bo možno urediti letno kopališče;
- znižanje in razširitev poplavne ravnice za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda. Na področju cerkve Svetega Martina se bo zgradil poplavni nasip;
- poglobitev in delna razširitev struge pritoka Ločivnice z ureditvijo tangencialnega sotočja in iztoka v Poljansko Soro, ki bo preprečeval poplavljanje Sore, kadar je le ta višja;
- izgradnja dveh novih nadomestnih mostov čez Ločivnico v vaškem jedru Poljan;
- ureditev poplavno varnejšega, pretočnejšega in širšega mosta čez Soro dva metra odmaknjenega zahodno od obstoječega, ki bo brez podpornikov;
- premestil se bo tudi transformator, ker se cesta iz Hotovlje premika v smeri juga;
- zgrajena bo nova cestna povezava do cerkve, obstoječa ob brežini bo urejena v pešpot in se bo ponižala, s tem se bo povečal volumen za vodotok.

Skupna višina investicije znaša 3,3 milijona evrov, od tega 2,5 mio evrov sredstev prispeva Ministrstvo za okolje in prostor RS, ostalo bo prispevala Občina Gorenja vas - Poljane. Investicija bo potekala pod nadzorom novoustanovljene Direkcije RS za vode.

Sporazum o sofinanciranju investicije sta ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan Milan Čadež podpisala 12. 4. 2017. Poleg izdelane glavnine projektne in investicijske dokumentacije so pridobljena tudi vsa potrebna zemljišča za izvedbo investicije.

Po dveh letih intenzivnih priprav dokumentacije in projektov ter usklajevanja z ministrstvi in pristojno direkcijo je bil 13. 5. 2019 vendarle objavljen razpis za izbiro izvajalca del. Po pridobitvi soglasja Direkcije za vode o urejenih NRP v državnem proračunu je bil izdan sklep o izbiri ponudnika gradbenih del, s katerim je bil izbrana za izvajalca del Gorenjska gradbena družba Kranj. Slovesen podpis gradbene pogodbe za izvedbo projekta je bil 11. 9. 2019.

Podpisu pogodbe so sledile priprave na izvedbo investicije ter uvedba v delo. Izdelan je terminski plan izvedbe, ki mora upoštevati časovne omejitve prepovedi poseganja v strugo Sore s strani zavodov za ribištvo in varstvo narave, dinamiko izgradnje krožnega križišča in prestavitve trafo postaje in daljnovoda pri mostu. Prav prestavitev trafo postaje, ki jo bo izvedel Elektro Ljubljana, bo prvi korak izvedbe investicije, zato je izvajalec že pričel z urejanjem platoja na travniku ob Brenteževem grabnu, kjer bo zgrajeno novo križišče za odcep nove ceste proti cerkvi, ob njej pa postavljena nova trafo postaja. Celoten plato se bo ustrezno znižal, saj je doslej povzročal zajezitev odtekanja poplavnih vod in s tem poplavljanje celotnih Poljan. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, bo izvajalec takoj po premiku trafo postaje na novo lokacijo pričel tudi z zahtevno izgradnjo novega poplavnega ločno zgrajenega mostu brez mostnih opornikov s povečanim razponom in večjim pretočnim profilom. S tem bo odpravljena pomembna bariera zaradi zajezitve z naplavinami, kar se je redno dogajalo pri obstoječem mostu čez Soro. Izvedba glavnine del predvidena za izvedbo že v letu 2020, zaključek investicije pa v prvi polovici leta 2021.

V sklopu protipoplavnih ureditev Poljan je predvidena tudi izgradnja krožnega križišča. Krožno križišče bo zgrajeno na lokaciji sedanjega semaforiziranega križišča s priključitvijo na novozgrajeni most čez Poljansko Soro. Z izbranim izvajalcem del, Gorenjsko gradbeno družbo Kranj, je že sklenjena gradbena pogodba na podlagi katere bo občina financirala stroške prestavitve komunalnih vodov, Ministrstvo za infrastrukturo pa cestno ureditev. Izvajalec mora krožno križišče zgraditi v roku pol leta od uvedbe v delo.

Fotogalerija

Nova transformatorska postaja
Znižanje obstoječega terena na novo koto poplavne ureditve
Znižanje obstoječega terena na novo koto poplavne ureditve

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si