Protipoplavna ureditev v Poljanah

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Po poplavah oktobra 2014 je občina pristopila k pripravi projektnih predlogov za ukrepe izboljšanja poplavne ogroženosti poplavno najbolj ogroženega dela občine na območju Poljan, Hotovlje in Predmosta. Prav tako so se izvajale aktivnosti za pridobivanje sofinancerjev za finančno obsežen projekt.

Sporazum o sofinanciranju investicije sta ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan Milan Čadež podpisala 12. 4. 2017. Poleg izdelane glavnine projektne in investicijske dokumentacije so pridobljena tudi vsa potrebna zemljišča za izvedbo investicije.

Po dveh letih intenzivnih priprav dokumentacije in projektov ter usklajevanja z ministrstvi in pristojno direkcijo je bil 13. 5. 2019 vendarle objavljen razpis za izbiro izvajalca del. Po pridobitvi soglasja Direkcije za vode o urejenih NRP v državnem proračunu je bil izdan sklep o izbiri ponudnika gradbenih del, s katerim je bil izbrana za izvajalca del Gorenjska gradbena družba KranjIzbrani izvajalec je med šestimi prejetimi ponudbami podal najnižjo ponudbo v višini 2.919.010,71 evra z DDV, od česar tri četrtine prispeva Direkcija RS za vode, razliko pa bo zagotovila občina. V navedeno niso vključeni stroški prestavitve električne napeljave in trafo postaje pri mostu čez Soro, kar financira Elektro Ljubljana. Slovesen podpis gradbene pogodbe za izvedbo projekta je bil 11. 9. 2019.

Podpisu pogodbe so sledile priprave na izvedbo investicije ter uvedba v delo. Izdelan bil je terminski plan izvedbe, ki mora upoštevati časovne omejitve prepovedi poseganja v strugo Sore s strani zavodov za ribištvo in varstvo narave, dinamiko izgradnje krožnega križišča in prestavitve trafo postaje in daljnovoda pri mostu.

Stroji so zabrneli 11 . novembra 2019 na lokaciji nove trafo postaje in nove dostopne ceste do cerkve, do konca leta pa so bila izvedena dela zlasti na znižanju in razširitvi poplavne ravnice na desnem bregu Sore za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda. Investicija sicer obsega še regulacijo struge Sore pri Hotovlji v njen prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico, poglobitev in razširitev struge pritoka Ločivnica z ureditvijo sotočja in iztoka v Poljansko Soro, ureditev poplavno varnejših in bolj pretočnih premostitev čez Ločivnico in gradnjo novega mostu čez Poljansko Soro. Na novo bo zgrajeno elektroenergetsko daljnovodno omrežje, vključno z novo tansformatorsko postajo izven poplavnega območja. Na desnem bregu Sore bo zgrajenih več novih cestnih povezav, ki bodo deloma umaknjene z razlivnega območja, urejeni bodo pločniki in pešpoti, na lokaciji stare struge pri Hotovlji bo urejeno letno kopališče.

Izvedba glavnine del je predvidena za izvedbo že v letu 2020, vsa dela pa morajo biti dokončana v drugi polovici leta 2021 in so v prvih mesecih izvajanja potekala skladno s potrjenim terminskim planom investicije. 

V sklopu protipoplavnih ureditev Poljan je predvidena tudi izgradnja krožnega križišča. Krožno križišče bo zgrajeno na lokaciji sedanjega semaforiziranega križišča s priključitvijo na novozgrajeni most čez Poljansko Soro. Z izbranim izvajalcem del, Gorenjsko gradbeno družbo Kranj, je že sklenjena gradbena pogodba na podlagi katere bo občina financirala stroške prestavitve komunalnih vodov, Ministrstvo za infrastrukturo pa cestno ureditev. Izvajalec mora krožno križišče zgraditi v roku pol leta od uvedbe v delo.

Fotogalerija

Nova transformatorska postaja
Znižanje obstoječega terena na novo koto poplavne ureditve
Znižanje obstoječega terena na novo koto poplavne ureditve

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si