Protipoplavna ureditev v Poljanah

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občina je v obdobju po zadnjih obsežnih poplavah v konec leta 2014 pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljan.

Ukrepi obsegajo:

- regulacijo s premestitvijo struge Sore v njen prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico. Na tem mestu se bo ob gradnji južna brežina uredila tako, da bo možno urediti letno kopališče;
- znižanje in razširitev poplavne ravnice za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda. Na področju cerkve Svetega Martina se bo zgradil poplavni nasip;
- poglobitev in delna razširitev struge pritoka Ločivnice z ureditvijo tangencialnega sotočja in iztoka v Poljansko Soro, ki bo preprečeval poplavljanje Sore, kadar je le ta višja;
- izgradnja dveh novih nadomestnih mostov čez Ločivnico v vaškem jedru Poljan;
- ureditev poplavno varnejšega, pretočnejšega in širšega mosta čez Soro dva metra odmaknjenega zahodno od obstoječega, ki bo brez podpornikov;
- premestil se bo tudi transformator, ker se cesta iz Hotovlje premika v smeri juga;
- zgrajena bo nova cestna povezava do cerkve, obstoječa ob brežini bo urejena v pešpot in se bo ponižala, s tem se bo povečal volumen za vodotok.

Skupna višina investicije znaša 3,3 milijona evrov, od tega 2,5 mio evrov sredstev prispeva Ministrstvo za okolje in prostor RS, ostalo bo prispevala Občina Gorenja vas - Poljane. Investicija bo potekala pod nadzorom novoustanovljene Direkcije RS za vode.

Sporazum o sofinanciranju investicije sta ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan Milan Čadež podpisala 12. 4. 2017. Poleg izdelane glavnine projektne in investicijske dokumentacije so pridobljena tudi vsa potrebna zemljišča za izvedbo investicije.

V sklopu protipoplavnih ureditev Poljan je na lokaciji sedanjega semaforiziranega križišča predvidena tudi izgradnja krožnega križišča, za katerega je že pridobljena in recenzirana celotna PZI projektna dokumentacija. Občina je v septembru 2018 z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisala tudi sporazum o sofinanciranju gradnje krožišča, v katerem je investicija ocenjena na 822.000 evrov. Občina bo financirala stroške prestavitve komunalnih vodov, Ministrstvo za infrastrukturo, ki bo tudi objavilo javno naročilo za izbiro izvajalca del, pa cestno ureditev.

Po dveh letih intenzivnih priprav dokumentacije in projektov ter usklajevanja z ministrstvi in pristojno direkcijo je bil 13. 5. 2019 vendarle objavljen razpis za izbiro izvajalca del. Po pridobitvi soglasja Direkcije za vode o urejenih NRP v državnem proračunu je bil izdan sklep o izbiri ponudnika gradbenih del, s katerim je bil izbrana za izvajalca del Gorenjska gradbena družba Kranj. Slovesen podpis gradbene pogodbe za izvedbo projekta je bil 11. 9. 2019.

Utemeljeno pričakujemo, da se bo po podpisu gradbene pogodbe in uvedbi izvajalca v delo gradnja protipoplavnih ukrepov pričela izvajati še v letu 2019, zaključena pa naj bi bila v dobrih dveh letih. Med gradnjo se bo potrebno prilagajati tudi nekajmesečni prepovedi posegov v vodotok zaradi zahteve Zavoda za ribištvo in Agencije za varstvo narave RS, saj je vodotok Poljanske Sore na območju posegov pod varstvom Nature 2000.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si