Razpisi in objave

Javne objave - Javni razpis za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj občine za leto 2019


Datum objave:
21.6.2019
Datum zaključka:
5.9.2019 do 12:00
Status:
Zaključen

Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja javni razpis za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019.

Pobudniki za podelitev priznanj Občine Gorenja vas – Poljane so lahko občina, občani, politične stranke, vaške skupnosti, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane.
Občina Gorenja vas - Poljane podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, vsestransko bogatejšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled in razvoj Občine Gorenja vas - Poljane in širše skupnosti. Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.

Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeljujejo tudi posmrtno.

Vsako leto se lahko praviloma podeli največ en naziv častnega občana, eno plaketo in dve priznanji Občine Gorenja vas - Poljane.

Za popolne se štejejo tisti pisni predlogi, ki vsebujejo:
- ime in priimek oziroma naziv in naslov vlagatelja pobude,
- ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
- predstavitev predloga, ki največ na dveh straneh predstavi kandidata in njegovo dejavnost,
- opis izpolnjevanja kriterijev iz 1. točke tega razpisa največ na štirih straneh, ki obenem predstavlja utemeljitev s predstavitvijo razlogov za podelitev priznanja,
- morebitna druga ustrezna dokazila o dosežkih, ki so navedeni v utemeljitvi za podelitev priznanja. 
Vloge morajo imeti oštevilčene strani. 

Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi kandidatov za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane, ki bodo prispeli do četrtka, 5. septembra 2019, do 12. ure na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

Za pravilno označene se bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – priznanja Občine Gorenja vas - Poljane«.

Dostopnost