Aktualno

Novinarska konferenca s podpisom gradbene pogodbe »Kanalizacija Javorje«

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

26.8.2011

Osnovni namen investicije je ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na poselitvenih območjih Dolenčice, Javorje, Murave in Četena Ravan. Gradnja je skladna z državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Novinarska konferenca s podpisom gradbene pogodbe za prijekt »Kanalizacija Javorje« je bila v četrtek, 25. 8. 2011, ob 11. uri, v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane

Z gradnjo se ureja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda za okrog 294 prebivalcev, podružnično osnovno šolo Javorje ter turistične in druge objekte na predmetnem območju gradnje. Na predmetnem območju gradnje javne kanalizacije v naselju Murave in Javorje se skupaj s kanalizacijo rekonstruira tudi obstoječa cesta v odseku Javorje-Murave in dolžini 1 km. V sklopu ceste se gradi tudi meteorna kanalizacija za odvajanje vode iz ceste, pločniki, javna razsvetljava in utrditev brežine ceste.

Izbira izvajalca gradnje: Občina Gorenja vas-Poljane je na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedela javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Kanalizacija Javorje«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 29. marca 2011, pod številko objave JN3126/2011, v katerem je Občina prejela tri ponudbe. Ponudbe so bile za Občino nespremenljive. Občina je na osnovi postopka s pogajanji, ki je potekal na sedežu Občine 3.8.2011, izbrala kot najugodnejšega ponudnika podjetje TOPOS HOTAVLJE, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Todraž 20, 4224 Gorenja vas.

Predmet pogodbe je izgradnja »Kanalizacije Javorje« in »rekonstrukcija LC Poljane - Javorje«. Kanalizacija Javorje obsega izgradnjo dveh kanalizacijskih sistemov. Prvi obsega kanalizacijo Četena Ravan v dolžini 324 m, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo Četena Ravan. Drugi obsega kanalizacijo Murave-Javorje-Dolenčice v skupni dolžini 4,2 km, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo Dolenčice. Poleg gradnje Kanalizacije Javorje Občina s podpisom pogodbe naroča tudi rekonstrukcijo LC Poljane - Javorje, ki vključuje ureditev LC Poljane - Javorje v dolžini 1 km, izgradnjo meteorne kanalizacije, pločnikov, javne razsvetljave in utrditev brežine ceste.

Vrednost pogodbenih del znaša 2.275.564,72 EUR, brez DDV (2.730.677,66 EUR z DDV) od tega je 1.178.635,63 EUR, brez DDV (2.062.362,76 EUR z DDV) namenjeno izgradnji Kanalizacije Javorje in 556.929,08 EUR, brez DDV (668.314,90 EUR z DDV) ureditvi LC Poljane - Javorje.

Rok za izvedbo s pogodbo dogovorjenih gradbenih del je 30. junij 2012.

Viri financiranja:
Izgradnja Kanalizacije Javorje spada v operacijo »kanalizacija Javorje.
Operacijo »Kanalizacija Javorje« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške gradnje za operacijo Kanalizacija Javorje v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov za gradnjo. Za ta operacijo je na voljo 1.102.411,00 EUR. Ostala sredstva zagotovi Občina Gorenja vas-Poljane.

Rekonstrukcijo LC Poljane - Javorje financira Občina iz lastnih sredstev.

Dostopnost