6. redna seja občinskega sveta

18.06.2015

Dnevni red

Gradivo

Obrazložitve


01. točka: Potrditev zapisnika 5. redne seje


02. točka: Pobude,predlogi, vprašanja članov OS


03. točka: Izvleček zapisnika 4. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo


03. točka: Predlog prenosa storitve pomoč na domu


05. točka: Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne OGJS


05. točka: Zapisnik 4. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


06. točka: Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo


06. točka: Odlok o oskrbi s pitno vodo_spremembe


07. točka: Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih cest


07. točka: Sprem. na občinskem cestnem omrežju


07. točka: Soglasje ministrstva


08. točka: Spremembe in dopolnitve statuta OGVP


08. točka: Veljavni statut_označene spremembe


08. točka: Obrazložitve k spremembam statuta


08. točka: Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUUJFO)


08. točka: Zapisnik 1. seje statutarno-pravne komisije


09. točka: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v OGVP


09. točka: Zapisnik 2. seje odbora za kmetijstvo in gozdarstvo


09. točka: Obrazložitve pravilnika za kmetijstvo 2015


10. točka: Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funk.


10. točka: Obrazložitev predloga pravilnika o plačah funkcionarjev


11. točka: Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v letu 2014


12. točka: Do. operativnega programa odvajanja in čišč. komunalne odpadne vode


12. točka: Operativni program_sprememba


13. točka: Zamenjava člana OS in člana v delovnih telesih OS


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost