Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Razpisi in objave

Javni razpis - subvencije občine
JR za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2018
Datum objave:
20.07.2018
Datum zaključka:
17.09.2018 do 12:00
Izdajatelj:
Občina Gorenja vas-Poljane
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
dr. Kristina Knific,   kristina.knific@obcina-gvp.si ,  045183122 ali 045183100
Razpisano sredstev:
10.000,00
Vsebina razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v zasebne vodovode (lastna oskrba s pitno vodo), ki ležijo na območju Občine Gorenja vas - Poljane, kjer oskrba s pitno vodo ni zagotovljena z javnim vodovodnim omrežjem.


Na podlagi Odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 (Uradni list RS št. 17/2017), 7. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 48/2015) in Pravilnika o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 48/2016), Občina Gorenja vas-Poljane objavlja naslednji

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode

na območju Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2018

 

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v zasebne vodovode (lastna oskrba s pitno vodo), ki ležijo na območju Občine Gorenja vas - Poljane, kjer oskrba s pitno vodo ni zagotovljena z javnim vodovodnim omrežjem.

Sredstva javnega razpisa so namenjena za sofinanciranje naslednjih investicij:

 • investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah,
 • investicije, povezane z gradnjo in obnovo vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
 • investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za izboljšanje kvalitete vode.

Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi priključki in priključevanjem objektov na omrežje.

Investicija, ki je predmet sofinanciranja, mora biti zaključena najkasneje do vložitve zahtevka za izplačilo v tekočem letu. Za zaključek investicije se šteje dokončno uporabno dovoljenje, če se je investicija izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja in je ta s predpisi o gradnji objektov potreben, oziroma prenos investicije v obratovanje (zapisnik o finančnem in kvalitetnem prevzemu objekta).

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Upravičenci do sofinanciranja po tem razpisu so fizične osebe, ki:

 • so lastniki zasebnih vodovodov,
 • samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo,
 • njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju Občine Gorenja vas-Poljane,
 • nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih območjih, na katerih z aktualnim načrtom razvojnih programov ni predvidena gradnja javnega vodovoda ter s to investicijo urejajo oskrbo iz lastnih zajetij,
 • imajo izbranega upravljavca vodovoda, če je ta s predpisi zahtevan,
 • so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po predpisih o vodah,
 • v preteklih štirih letih za isti vodovod niso pridobili subvencije po pravilniku o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas-Poljane.      

V vlogi upravičenci vrednost investicije dokazujejo z računi, ki niso starejši od 2 let od oddaje vloge.

Za posamezen projekt investicije v zasebni vodovod, ki še ni bil sofinanciran z javnimi sredstvi, se lahko upravičenci prijavijo le enkrat.

Zasebni vodovodi, ki so bili sofinancirani z javnimi sredstvi v obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2015, niso upravičeni do sofinanciranja investicij po tem pravilniku do 31.12.2019.

 1. VIŠINA SREDSTEV IN NAČIN SOFINANCIRANJA

Višina proračunskih sredstev je določena v proračunu Občine Gorenja-Gorenja vas-Poljane za leto 2018 in znaša 10.000,00 EUR.

Občina Gorenja vas-Poljane bo posamezni projekt investicije na zasebnem vodovodu sofinancirala v višini 25 % zaključne vrednosti investicije brez DDV, kot bo dokazana z originalnimi računi, vendar ne več kot 10.000 EUR brez DDV na investicijo.

 1. PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS

Prijava na javni razpis mora biti pisna in podana na obrazcu: Vloga za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Gorenja vas-Poljane za leto 2018.

Vlagatelje v postopku dodelitve sredstev lahko zastopa pooblaščenec vlagateljev ali upravljavec, kadar je le-ta po predpisih o vodah obvezen. Pooblaščenec  vlagateljev pooblaščenost za zastopanje dokazuje s pooblastilom lastnikov vodovoda, upravljavec pa lahko tudi s pogodbo o upravljanju.

 Vlogi morajo biti priložene naslednje priloge:

 • Priloga 1: Opis obstoječega stanja vodovoda
 • Priloga 2: Opis izvedene investicije, ki je predmet vloge: poročilo o izvedeni investiciji in dokazila o zaključku investicije
 • Priloga 3: Dokazila o višini investicije
 • Priloga 4: Kopija vodnega dovoljenja za vodni vir
 • Priloga 5: Kopija sklenjene pogodbe o upravljanju vodovodnega sistema
 • Priloga 6: Parafiran vzorec pogodbe
 • Priloga 7: Izjava o lastništvu vodovoda
 • Priloga 8: Izjava, da v preteklih štirih letih (1.1.2012 do 31.12.2015) za zasebni vodovod niso pridobili nobenih javnih sredstev
 • Priloga 9: Pooblastilo
 1. ROK ZA PRIJAVO

Rok za vložitev prijav se prične naslednji dan po objavi javnega razpisa na spletni strani Občine Gorenja vas-Poljane (http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi&stran=Razpisi in objave) in je odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do dne 17. 09. 2018, ura 12:00.

Vlagatelji morajo vlogo poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ali pa jo osebno oddati v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na sprednji strani ovojnice in sicer: »NE ODPIRAJ! – JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE ZASEBNIH VODOVODOV 2018«.

 1. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG

Odpiranje prispelih vlog bo izvedla strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine Gorenja vas-Poljane. Odpiranja vlog bodo potekala enkrat mesečno, po vrstnem redu prispelih prijav do porabe sredstev. Odpiranja vlog niso javna.

Če ni v tem razpisu ali področnih predpisih določeno drugače, se za postopek uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, s spremembami).

Vloge, ki bodo prispele po 17.9.2018 ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo s sklepom zavržene.

Vlagatelji nepopolnih vlog bodo najkasneje v roku tri dni po odpiranju posamezne prijave pozvani na dopolnitev. Če vloga v postavljenem roku ne bo dopolnjena ali bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s sklepom zavržena.

Upravičencem se bodo sredstva dodeljevala glede na vrstni red prispelih popolnih vlog. O dodelitvi sredstev posameznim upravičencem bo odločila občinska uprava z odločbo. V odločbi se navede odobreni delež sofinanciranja ter odobreni znesek sofinanciranja, ki se določi glede na vrednost investicije brez DDV in delež sofinanciranja oz. zgornjo vrednost sofinanciranja po tem razpisu.

Po dokončnosti odločbe bo s posameznimi upravičenci sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je priloga te razpisne dokumentacije.

Upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa, in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog, zaradi izčrpanih razpoložljivih sredstev javnega razpisa tekočega leta, ne dodelijo, se sredstva dodelijo iz sredstev proračuna prihodnjega leta, vendar le do zneska vsakokrat razpoložljivih sredstev na financiranju zasebnih vodovodov namenjeni proračunski postavki po vsakokratno sprejetem načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna vsakokratnega leta.

 1. NAČIN IZPLAČILA SREDSTEV

Izplačilo odobrenih sredstev bo izvedeno po podpisu pogodbe. V kolikor upravičenec k podpisu pogodbe ne pristopi v roku 15 dni po prejemu pogodbe, se mu sredstva ne izplačajo.

Odobrena sredstva iz proračuna za leto 2018 bodo nakazana upravičencem v roku do 31. decembra 2018, odobrena sredstva iz proračuna za leto 2019 pa v roku do 30. marca 2019.

Nadzor nad namensko porabljenimi sredstvi bo vršila občinska uprava, ki bo preverjala ustreznost porabe odobrenih sredstev. Če se kasneje ugotovi, da so bila sredstva odobrena in izplačana na podlagi neresničnih podatkov, je upravičenec dolžan izplačana sredstva vrniti v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

 

 

 

 1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Gorenja vas-Poljane: http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi&stran=Razpisi in objave) in na razpolago v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, vsak delovni dan med 7.30 in 15. uro, ob sredah med 7.30 in 17. uro, ob petkih pa med 7.30 in 12. uro.

 1. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas-Poljane, tel. št. 04/51 83 122 (Kristina Knific) ali po elektronski pošti kristina.knific@obcina-gvp.si

 

Št.: 354- 28/2018-02

Datum: 5.7.2018

 

 

 

Občina Gorenja vas-Poljane

Milan Janez Čadež

Župan

 

Razpisna dokumentacija:

Nazaj

Aktualno

Galerija

Kontakt