Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Razpisi in objave

Javni razpis - subvencije občine
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2017
Datum objave:
26.10.2017
Datum zaključka:
10.11.2017 do 12:00
Izdajatelj:
Občina Gorenja vas-Poljane
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Kristina Knific,   kristina.knific@obcina-gvp.si ,  045183122
Razpisano sredstev:
15.000,00
Vsebina razpisa:

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 (Uradni list RS št. 86/2016 in 17/2017) in Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS št. 121/2003, 23/2011 in 22/2013, Pravilnik) objavljamo

 

JAVNI RAZPIS

o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2017

 

 1. Predmet javnega razpisa:

Premet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Občine v skupni višini 15.000,00 evrov za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE (v nadaljevanju MKČN), in sicer le na poselitvenih območjih Občine Gorenja vas - Poljane, na katerih ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega sistema.

 

 1. Splošna določila:

Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki so lastniki MKČN in za gradnjo MKČN še niso prejeli nepovratnih sredstev.

Sredstva se lahko dodelijo izključno za opremo stanovanjskih stavb z MKČN. Sredstva se lahko dodelijo izključno za prvo opremo stanovanjskih objektov z MKČN.

Sredstva se dodeljujejo za popolne in pravočasne vloge, po zaporednem vrstnem redu prispetja. Sredstva se dodelijo izključno upravičencem, ki izpolnjujejo zahteve iz tega javnega razpisa.

Pojmi, uporabljeni v tem razpisu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonodaji, ki ureja dotično področje.

 

 1. Višina nepovratnih sredstev za vgradnjo MKČN:

Višina sredstev se dodeli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja novozgrajene MKČN, in sicer največ v višini do 150 evrov na PE (PE – enota zmogljivosti čiščenja MKČN) in največ 30 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) oziroma do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za leto 2017.

V kolikor je MKČN v solastništvu več upravičencev, se nepovratna sredstva posameznemu upravičencu dodelijo po lastniškem deležu oziroma dogovoru med upravičenci (solastniki MKČN).

 

 1. Pogoji:
  1. Upravičenec je lastnik MKČN, kar dokazuje z listinami o lastništvu oziroma nakupu (račun).
  2. Upravičenec ima urejeno stalno prebivališče v stavbi in je lastnik stavbe, iz katere se odvaja odpadna komunalna voda na čiščenje v dotično MKČN (urejeno prebivališče po CRP).
  3. MKČN je vgrajena z namenom čiščenja komunalne odpadne vode iz stanovanjske stavbe, ki se nahaja na enem od območij, znotraj katerega se po programu opremljanja do konca leta 2017 ne predvideva izgradnja javne kanalizacije.
  4. MKČN mora biti vgrajena v letu 2016 ali 2017 in v funkciji obratovanja z vsaj 50-odstotno obremenitvijo oziroma zmogljivostjo čiščenja (za obremenitev z 1 PE šteje 1 prebivalec s stalnim prebivališčem v stavbi).
  5. MKČN mora izkazovati obratovanje, skladno z zahtevami predpisov, kar se dokazuje z oceno obratovanja ali poročilom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu.
  6. MKČN mora imeti določenega upravljavca. Upravljavec MKČN je praviloma lastnik MKČN. V kolikor upravičenec (lastnik MKČN) ni hkrati tudi upravljavec MKČN ali se v MKČN čistijo odpadne vode iz več stanovanjskih stavb ali večstanovanjskega objekta oziroma MKČN ni v 100-odstotni lasti enega upravičenca, mora biti za upravljanje MKČN določen upravljavec. Določitev upravljavca se ugotavlja na osnovi pogodbe o upravljanju, ocene obratovanja in evidence izvajalca javne službe.
  7. Obratovanje MKČN mora biti skladno z navodili proizvajalca MKČN, MKČN se mora redno vzdrževati in o obratovanju MKČN se mora voditi obratovalni dnevnik, kar se dokazuje z oceno obratovanja.
  8. Za stanovanjski objekt, iz katerega se odvaja komunalna voda na MKČN, mora biti izdano gradbeno dovoljenje, za MKČN pa pridobljena pravica graditi skladno s zahtevami predpisov za gradnjo objektov. Kolikor se gradnja MKČN izvede na zemljišču, ki ni v lasti investitorja, mora biti vlogi priložena pogodba o ustanovitvi služnosti, overjena pri notarju, ali pisni dogovor.
  9. MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja.
  10. Vlagatelj za gradnjo MKČN še ni prejel nepovratnih sredstev in ni v postopku pridobivanja nepovratnih sredstev. Stanovanjski objekt se prvič opremlja z MKČN.

 

 1. VLOGA:

Vloga mora biti pisna, podana na obrazcu vloge in podpisana s strani vlagatelja (upravičenca ali njegovega pooblaščenca).

Vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:

 • ocena obratovanja MKČN, ki ga izdela pristojen izvajalec javne službe (Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat) in pregledna situacija z vrisanimi zemljiškimi parcelami, stavbo, MKČN in potekom kanalizacije. Slednja se priloži le, če ni sestavni del ocene obratovanja.
 • pogodba o upravljanju (glej pogoj pod točko 3 g);
 • gradbeno dovoljenje, če je objekt zgrajen po 31. 12. 1967, ter pravica graditi za MKČN, če se MKČN nahaja na zemljiški parceli, ki ni v lasti upravičenca (pogodba o ustanovitvi služnosti ali pisni dogovor), ali enostavno gradbeno dovoljenje, če je to zahtevano s predpisi o graditvi objektov;
 • dokazilo o lastništvu MKČN (račun);
 • izjava o lastništvu, podatkih in o sofinanciranju MKČN;
 • pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec;
 • parafiran vzorec pogodbe (podpis na zadnji strani vzorca pogodbe);
 • pisni dogovor med upravičenci, če je MKČN v lasti več oseb.

 

Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 10. 11. 2017 do 12.00 ure.

Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani (levi, spodnji del) označen z napisom »NE ODPIRAJ – razpis MKČN 2017«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov vlagatelja.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji iz tega javnega razpisa.

 

 1. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS:

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 10. 11. 2017 do 12.00 ure.

 

 1. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG:

Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Gorenja vas - Poljane.

Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo s sklepom zavržene. Če vloga ob vložitvi ne bo popolna, bo prosilec pozvan k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev znaša 8 dni. Roka dopolnitve ni mogoče podaljševati. Če vloga ni pravočasno dopolnjena ali je kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se s sklepom zavrže.

Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do porabe načrtovanih sredstev. Popolne vloge, za katere ne bo dodeljenih sredstev v tekočem letu, se prenesejo na seznam vlagateljev prihodnjega leta.

Odločitev o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v letu 2017 izda župan Občine Gorenja vas - Poljane.

Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene med upravičencem in občino. Sredstva se dodeli v roku 15 dni po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev. V kolikor vlagatelj v roku 8 dni po prejemu sklepa ne pristopi k podpisu pogodbe, se mu sredstva ne dodelijo.

 

 1. DODATNE INFORMACIJE:

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno

 1. 11. 2017, in sicer v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane, dostopna pa je tudi

na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane:

http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi&stran=Razpisi in objave.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, na tel. št. 04/51-83-122, Kristina Knific.

 

 

Št. 354-44/2017-02

 

Gorenja vas, 2. 10. 2017

 

ŽUPAN

                                                                                                     Milan Janez Čadež

Nazaj

Aktualno

  Neuradni rezultati rednih lokalnih volitev 2018

  Na dan glasovanja, 18. novembra 2018, bodo na spletni strani LOKALNE VOLITVE 2018, objavljeni neuradni rezulati rednih lokalnih volitev 2018.

  Prvi delni izidi glasovanja bodo znani po 19.30 uri.

  Prvi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 12. uri, glede na stanje na voliščih ob 11. uri.
  Drugi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 17. uri, glede na stanje na voliščih ob 16. uri.

Kontakt