Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Občinski svet in delovna telesa

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet šteje 17 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s prenehanjem mandata prejšnjega sveta ter traja do konstituiranja naslednjega občinskega sveta.
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
- sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
- sprejema občinski proračun in zaključni račun,
- ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
- v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in določa o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
- nadzoruje delo župana, podžupana ali občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
- na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali s posebnim odlokom ni za to pooblaščen župan,
- odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
- razpisuje referendum,
- v skladu z zakonom določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
- določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja teh služb,
- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
- imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
- določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
- sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
- določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
- sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
- poda mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnika občine v sosvet načelnika upravne enote,
- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta statut.


Delovna telesa
Občinski svet ima stalne odbore in komisije kot svoja delovna telesa.

Stalni odbori občinskega sveta so:
-          odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
-          odbor za šolstvo, kulturo in šport,
-          odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja,
-          odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
-          odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo.
Odbori štejejo 7 članov.

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 7 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov. V komisiji so sorazmerno z volilnim rezultatom zastopane politične stranke in liste občanov.

Stalna komisija občinskega sveta je statutarno pravna komisija, ki šteje 5 članov.

Aktualno

Kontakt