Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Prireditve Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Oskrba s pitno vodo v porečju Sore

 

 

Zasnova vodovodnega sistema in podsistemov zajema vse potrebne ukrepe, da se omogoči nemoteno ter kvalitetno preskrbo s pitno vodo v Občini Gorenja vas – Poljane ter ustrezen transport dobre pitne vode proti Škofji Loki. Vodovodni sistem in podsistemi se bodo delno gradil vzporedno s kanalizacijskim sistemom, ker delno potekajo celo v istih trasah, delno pa samostojno.

Projektna naloga obsega izdelavo potrebne projektne dokumentacije, pridobivanje potrebnih gradbenih dovoljenj, novogradnjo, izgradnjo, posodobitev in hidravlične izboljšave vodovodnega sistema in podsistemov, ki oskrbujejo občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane.

Projektna naloga obsega pripravo projektne dokumentacije za novogradnjo, izgradnjo, hidravlične izboljšave ter posodobitev vodovodnega sistema in podsistemov s pripadajočimi objekti za:
• vodovodni sistem Trebija - Poljane - Škofja Loka: odsek Trebija (ZBJ) - Podgora (Dolge njive),
• vodovodni podsistem Trebija – Podgora,
• vodovodni podsistem Trebija - Gorenja vas – Todraž,
• vodovodni podsistem Poljane.

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« se bo delno financirala Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.

1. VODOVODNI SISTEM TREBIJA – POLJANE – ŠKOFJA LOKA
odsek od skupnega zbirnega jaška (ZBJ) – razdelilnega jaška v Podgori (Dolge njive)

Osnovo izgradnje skupnega vodovodnega sistema oz. skupnega cevovoda za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane predstavljajo obstoječi vodni viri iz zajetja na Trebiji.

Predmetni vodovodni sistem oskrbuje s pitno vodo vodovodna podsistema Trebija - Podgora in Trebija - Gorenja vas - Todraž in predstavlja rezervni vodni vir za podsistema Fužine in Poljane. V občini Gorenja vas – Poljane zgoraj citirani vodovodni sistem in podsistemi skrbijo za vodooskrbo naselij Trebija, Podgora, del Hotavelj, Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce, Todraž in predstavljajo rezervni vodni vir za naselji Fužine in Poljane. Skupni cevovod vodovodnega sistema Trebija – Poljane - Škofja Loka, odsek Trebija (ZBJ) - Podgora (Dolge njive), poteka od zbirnega jaška na Trebiji, v asfaltirani lokalni cesti Trebija – Stara Oselica skozi naselje Trebija in v asfaltirani lokalni cesti Trebija - Podgora v smeri proti Podgori, kjer v križišču z makadamsko cesto zavije na slednjo in nadaljuje v smeri proti Podgori (Dolge njive). Cevovod zaključi v novem razdelilnem jašku, kjer se razdeli in nato priključi na dva že zgrajena cevovoda, ki potekata v regionalni cesti R1 210 Gorenja vas - Žiri in sicer prvi je transportni cevovod za Škofjo Loko in drugi je cevovod vodovodnega podsistema Trebija – Gorenja vas – Todraž. Dolžina cevovoda NL DN 300 vodovodnega sistema Trebija – Poljane - Škofja Loka odsek Trebija (ZBJ) – Podgora (Dolge njive) znaša cca 1.866,0 m.

2. VODOVODNI PODSISTEM TREBIJA - PODGORA

Vodovodni podsistem Trebija - Podgora je podsistem vodovodnega sistema Trebija (ZBJ) - Poljane - Škofja Loka, ker se na cevovod NL DN300, na lokaciji pod predvideno novo PP Trebija, nad športnim igriščem na Trebiji (pri ekološkem otoku) naredi priključek oz. odcep za cev NL DN 100.

Vodovodni podsistem oskrbuje z zdravo pitno vodo naselja Trebija, Podgora in predstavlja rezervni vodni vir za naselje Fužine. Vodovodni podsistem obsega izgradnjo naslednjih objektov: prečrpališča (PP Trebija), vodohran (VH Trebija) kapacitete 100 m3 in treh odsekov cevovodov v smeri proti Trebiji (smeri zbirnega jaška), vključno z Visoko cono ter proti Podgori in transportni cevovod za obstoječi VH Fužine, ki predstavlja rezervni vodni vir za naselje Fužine. Skupna dolžina cevovoda vodovodnega podsistema Trebija – Podgora znaša cca 4.527,0 m.

Opis cevovoda in objektov vodovodnega podsistema Trebija – Podgora
Vodovodni podsistem sestavljajo naslednji objekti in cevovodi:
• PP Trebija
• VH Trebija, kapacitete 100 m3
• Cevovodi s pripadajočim objekti in drugimi potrebnimi elementi:
o tlačni cevovod PP Trebija - VH Trebija, cev NL DN 100, dolžina cevovoda znaša cca 391,0 m,
o odsek 1: cevovod VH Trebija – Trebija, cev NL DN 100, ki poteka v smeri proti vodnem zajetju na Trebiji, dolžina cevovoda znaša cca 1.075,0 m,
o cevovod Trebija – Visoka cona, cev NL DN 100, ki so odcepi od cevovoda VH Trebija – Trebija, dolžine cca 52 m (predhodno je bil zgrajen cevovod v dolžini cca 101 m, po IDP predvidena skupna dolžina 153 m),
o odsek 2: cevovod PP Trebija – Podgora, cev NL DN 100, ki poteka v smeri Podgore, dolžina cevovoda znaša cca 1.590,0 m,
o transportni cevovod Trebija (reducirni jašek) – Fužine (VH Fužine), cev NL DN 100, ki poteka v smeri proti VH Fužine in predstavlja rezervni vodni vir za naselje Fužine. Dolžina za obstoječi VH Fužine, v smer proti Fužinam, dolžina cevovoda zanaša cca 1.419,0 m.

3. VODOVODNI PODSISTEM TREBIJA – GORENJA VAS - TODRAŽ

Vodovodni podsistem Trebija - Gorenja vas - Todraž je podsistem vodovodnega sistema Trebija – Poljane – Škofja Loka. Vodovodni podsistem Trebija - Gorenja vas - Todraž je namenjen vodooskrbi v naseljih: del Hotavelj, Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce in Todraža. Predmetni vodovodni podsistem je priključen na cevovod vodovodnega sistema Trebija – Poljane – Škofja Loka, na cev NL DN 300, s priključno cevjo NL DN 150 na lokaciji razdelilnega jaška v Podgori (Dolge njive).
Izgradnja predmetnega vodovodnega podsistema s pripadajočimi objekti (prečrpališča, vodohrani) bo izvedena na odsekih, kjer poteka vzporedno oz. isti trasi, kot novi kanalizacijski sistemom Trebija – Gorenja vas sočasno z gradnjo le tega. Skupna dolžina cevovoda vodovodnega podsistema Trebija – Gorenja vas – Todraž znaša cca 7.404,0 m.

Opis cevovoda in objektov vodovodnega podsistema Trebija – Gorenja vas - Todraž
Vodovodni podsistem Trebija – Gorenja vas – Todraž sestavljajo naslednji novi objekti in cevovodi:
• PP Gorenja vas
• VH Gorenja vas, kapacitete 200m3
• PP Todraž
• VH Todraž, kapacitete 100m3
• Cevovodi s pripadajočimi objekti in drugimi potrebnimi elementi:
o cevovod Hotavlje (križišče) – PP Gorenja vas, cev NL DN 150, dolžine cca 1.500,0 m,
o cevovod PP Gorenja vas – VH Gorenja vas, cev NL DN 150, dolžine cca 306,0 m,
o cevovod VH Gorenja vas – Gorenja vas, cev NL DN 150, dolžine cca 579,0 m,
o cevovod Hlavče njive, cev NL DN 80, povezava novega VH Gorenja vas z obstoječim cevovodom Hlavče njive, ki predstavlja rezervni vodni vir za podsistem iz zajetja Zarobar, dolžine cca 100,0 m,
o cevovod Hotavlje (križišče) – Hotavlje (jašek), cev NL DN 100, dolžine cca 550,0 m,
o cevovod Hotavlje – PP Hotavlje, cev NL DN 100, dolžine cca 93 m,
o cevovod Gorenja vas (Neškova brv) – Gorenja vas (jašek), cev NL DN 150, dolžine cca 167,0 m
o cevovod Gorenja vas (desni breg Sore) – Gorenja vas (jašek), cev NL DN 150, dolžine
cca 146,0 m,
o cevovod Todraž – PP Todraž, cev NL DN 150, dolžine cca 873,0m,
o cevovod PP Todraž – VH Todraž, cev NL DN 100, dolžine cca 708,0 m,
o cevovod VH Todraž – GC Todraž, cev NL DN 150, dolžine cca 1.641,0 m,
o cevovod PP Todraž – Todraž (Oblak), cev NL DN 100, dolžine 741,0 m.

4. VODOVODNI PODSISTEM POLJANE

Vodovodni podsistem Poljane je podsistem vodovodnega sistema Trebija – Poljane – Škofja Loka.

Za vodovodni podsistem Poljane so predvideni naslednji posegi: ureditev in posodobitev obstoječega zajetja spodnja Hotovlja (zajetje Milostovka), gradnja nove klorinatorske postaje malo nižje od samega vodnega zajetja, gradnja novega vodohrana Kovnica (VH Kovnica), kapacitete 100 m3, gradnja novih cevovodov po Hotoveljski grapi, Hotovlji, Predmostu in Poljanah.

Zaradi zagotavljanja rezervnega vodnega vira za vodovodni podsistem Poljane, za primer izpada ali onesnaženja vodnega vira iz zajetja spodnja Hotovlja, se v križišču regionalne ceste in lokalne ceste (pri mostu čez Poljansko Soro), naredi povezava na cevovod vodovodnega sistema Trebija - Poljane – Škofja Loka, oz. na transportni cevovod za Škofjo Loko. Z izgradnjo novega VH Kovnica, kapacitete 100 m3 in zamenjavo dotrajanih in hidravlično neustreznih cevovodov, ki so tudi premajhnih dimenzij in sanitarno neustrezni, posledično se bo zagotovila potrebna nabira, zmanjšalo izgube in izboljšalo tlake, zmanjšalo njihovo nihanje ter zagotovilo nemoteno pokrivanje dnevnih konic porabe vode. Skupna dolžina cevovoda vodovodnega podsistema Poljane znaša cca 2.666,0 m.

Opis cevovoda in objektov vodovodnega podsistema Poljane
Vodovodni podsistem Poljane sestavljajo naslednji objekti in cevovodi:
• ureditev in posodobitev obstoječega vodnega zajetja spodnja Hotovlja (zajetje Milostovka),
• ureditev nove klorinatorske postaje v Hotoveljski grapi,
• VH Kovnica, kapacitete 100 m3,
• Cevovodi s pripadajočimi objekti in drugimi potrebnimi elementi:
o cevovod Hotovlja (zajetje Milostovka – obstoječi cevovod), cev NL DN 150, dolžine cca 1.476,0 m,
o cevovod Poljane 1 (jašek v križišču - VH Kovnica), cev NL DN 150, dolžine cca 440,0 m,
o cevovod Poljane 2 (VH Kovnica - vodovod Dobenska Amerika), cev NL DN 100, dolžine cca 44,0 m,
o cevovod Poljane 3 (odcep za obstoječi VH Poljane), cev NL DN 150, dolžine cca 120,0 m,
o cevovod Poljane 4.1. (Mercator - Granim), cev NL DN 150, dolžine cca 167,0 m,
o cevovod Poljane 4.2. (Mercator - Granim), cev NL DN 100, dolžine cca 156,0 m
o cevovod Poljane 5 (Polycom - Krek), cev NL DN 100, dolžine cca 263,0 m.

Skupna na osnovi IDP projektov ocenjena dolžina vseh cevovodov vodovodnega sistema Trebija – Poljane – Škofja Loka in zgoraj navedenimi podsistemi znaša 16,463 km, 4 vodohrani, 3 prečrpališča, ena klorinatorska postaja in ureditev zajetja Milostovka.
Skupaj pogodbena vrednost projektiranja in izgradnje vodovodnega sistema in podsistemov znaša 3.297.337,53 EUR brez DDV-ja.

Vse podrobnejše informacije so dosegljive na spletni strani http://www.porecje-sore.si/

UPORABNA DOVOLJENJA:
Občina Gorenja vas - Poljane je dne 16. 12. 2014 pridobila pravnomočna in dokončna uporabna dovoljenja za:

- Vodovodni podsistem Trebija - Gorenja vas - Todraž (I. faza),

- Vodovodni podsistem Trebija - Gorenja vas - Todraž (II. faza),

- Vodovodni sistem Trebija - Poljane - Škofja Loka - I. faza (odsek Trebija - Podgora),

- Vodovodni podsistem Trebija - Podgora (I. faza) in

- Vodovodni podsistem Poljane II. faza.

Priloge

Aktualno

Galerija

Kontakt