Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Občinski prostorski načrt (OPN)

Odlok o občinskem prostorskem načrtu je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/10 dne 14. 6. 2010. Odlok je bil popravljen z več tehničnimi popravki, sprejete so bile tudi tri obvezne razlage ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu - Uradni list RS, št. 76/10-popravek81/10-obvezna razlaga22/11-popravek53/11-popravek52/14-obvezna razlaga, 5/16, 45/16-obvezna razlaga, 55/16-popravek in 61/16-popravek).

Kartografski del občinskega prostorskega načrta je na ogled tudi na javno dostopnem spletnem pregledovalniku Kaliopa
Zaniteresirani lastniki zemljišč pa lahko namembnost zemljišč preverijo z vložitvijo vloge za izdajo Potrdila o namenski rabi zemljišča.

 

Postopek priprave in sprejema Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Občina je na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 22/14), pričela s postopkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN).

Osnutek sprememb in dopolnitev je bil pripravljen na podlagi pobud občanov, ugotovitev Občine v zvezi z neustreznimi izvzemi stavbnih zemljišč v postopku priprave OPN, uskladitev z veljavno zakonodajo ter drugimi ugotovitvami.

Najpomembnejša vsebina sprememb in dopolnitev OPN se nanaša na upoštevanje razvojnih potreb Občine ter izraženih razvojnih potreb fizičnih in tudi pravnih oseb. Razvojne potrebe so bile izražene v obliki pobud po spremembi namenske rabe zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.

Na Občino Gorenja vas - Poljane je bilo naslovljenih 469 pobud za spremembo namenske rabe. Nekatere pobude so obsegale več lokacij. Skupaj je bilo obravnavanih 579 lokacij za spremembo namenske rabe prostora.

Vsi pobudniki so bili z opredelitvami do pobud pisno seznanjeni v maju 2014, torej še pred oddajo predloga v 1. mnenje nosilcem urejanja prostora. Opredelitve so se izdelale na osnovi predhodnih terenskih ogledov, fotografij lokacije in strokovnih usmeritev veljavnih smernic nosilcev urejanja prostora. Vsem pobudnikom je bila dana možnost posredovanja pripomb in dodatnih pojasnitev k pripravljenim stališčem do pobud.

Vsi pobudniki, ki so podali pobude za opredelitev stavbnih zemljišč, ki so se že pred začetim postopkom izkazale za neustrezne, so bili o tem še dodatno obveščeni in pozvani na razgovore, kjer so skušali najti ustreznejšo lokacijo za želeni poseg.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN je bil posredovan 20 nosilcem urejanja prostora (pristojna ministrstva,….), ki so nanj podali prva mnenja. Na podlagi izdanih prvih mnenj in izvedenih usklajevanj z nosilci urejanja prostora je bil pripravljen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN, ki je bil tudi javno razgrnjen. V času do priprave dopolnjenega osnutka je bilo umaknjenih nekaj pobud občanov, tako da je dopolnjen osnutek upošteval tudi te popravke. V dopolnjenem osnutku je bilo tako obravnavanih 572 lokacij pobud.

V času javne razgrnitve (od 8. 12. 2014 do 16. 1. 2015) je občina zbirala pripombe na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN. Do vseh pripomb so bila sprejeta stališča.

Za izdajo drugega mnenja je bilo zaprošenih 20 nosilcev urejanja prostora. Pridobivanje mnenj je potekalo od maja do decembra 2015 in ker so bila do decembra pridobljena vsa druga mnenja je občinski svet na seji sprejel končni predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN.

S spremembami in dopolnitvami OPN so se največje spremembe namenske rabe zgodile med kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. Obseg kmetijskih zemljišč se je zmanjšal za 104,98 ha, kar predstavlja 2,3 % kmetijskih zemljišč iz veljavnega OPN. Obseg gozdnih zemljišč se je povečal za 162,65 ha oziroma za 1,61 %. Obseg stavbnih zemljišč se je zmanjšal za 36,52 ha oziroma 6,97 %. Zanimiv je tudi podatek, da je občina iz stavbnih zemljišč v primarno rabo spremenila kar 69,76 ha zemljišč.

Ena izmed težav, ki bi jo veljalo izpostaviti, so režimi, ki spremembo namenske rabe onemogočajo oz. zelo otežujejo. To so predvsem režimi varstva pred škodljivim delovanjem voda. Zelo pomemben režim je tudi varstvo kulturne dediščine, varstvo narave ter varstvo kmetijskih zemljišč. Niso pa ti režimi popolnoma izključujoči. Lokacij, ki so podvržene določenemu strogemu varovalnemu oz. varstvenemu režimu, Občina v postopku spremembe OPN ne more uspešno in ustrezno zagovarjati pri usklajevanju s pristojnimi nosilci urejanja prostora.

Sam postopek sprememb in dopolnitev OPN je bil relativno hitro končan, če vemo, da je župan sprejel sklep o začetku priprave SD OPN 14. marca 2014. V postopku sprememb in dopolnitev občini ni bilo potrebno izdelati celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) oz. okoljskega poročila, kar je nekoliko skrajšalo samo postopek OPN.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/16.

Aktualno

    Dela na dvorcu Visoko

    Zavod Poljanska dolina obvešča, da ogled dvorca Visoko predvidoma do maja ne bo mogoč zaradi izvajanja investicijskih del. Investicijo izvaja Občina Gorenja vas - Poljane, v okviru investicije pa v dvorcu urejamo kleti, gostinski sobi, toaletne prostore, dvigalo ter hidroizolacijo objekta.

    O datumu odprtja kavarne in pričetka vodenih ogledov zbirk vas kmalu obvestimo. 

    Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Kontakt