Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Gradnja kanalizacije z razširitvijo ČN Gorenja vas


Operacija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore povezuje vse štiri občine na Škofjeloškem: Škofjo Loko, Gorenjo vas – Poljane, Železnike in Žiri. Cilj operacije je bil optimalna ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Sore z izgradnjo in izboljšavo kanalizacijskih sistemov ter posodobitvijo in razširitvijo čistilnih naprav.

PRIMARNI KANALIZACIJSKI SISTEM TREBIJA – GORENJA VAS

V sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore je bil zgrajen primarni kanalizacijski sistem Trebija – Gorenja vas, ki se v Gorenji vasi navezuje na javni kanalizacijski sistem Gorenja vas in se zaključuje na čistilni napravi Gorenja vas. Z izgradnjo primarnih kanalov so bili zagotovljeni temeljni pogoji za priključevanje novih naselij dela Gorenje vasi, Hotavelj, Podgore in Trebije na javni kanalizacijski sistem Gorenja vas. Tako so bili zagotovljeni tudi pogoji za centralno čiščenje komunalnih odpadnih voda na prenovljeni in povečani čistilni napravi Gorenja vas.

Gradnja primarnega kanala se je začela v avgustu leta 2013 na območju Gorenje vasi in Hotavelj ter se nadaljevala v letu 2014 na območju Podgore in Trebije. Za novozgrajeno primarno kanalizacijo sta bili 18. julija 2014 (1. faza oz. naselji Gorenja vas in Hotavlje) in 4. novembra 2014 (2. in 3. faza oz. naselji Podgora in Trebija) pridobljeni uporabni dovoljenji.

Investicija je obsegala izgradnjo primarnih kanalov v dolžini približno 6,97 km in štirih črpališč komunalnih odpadnih voda.

Pogodbena vrednost projektiranja in izgradnje primarnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas je znašala 1.249.820,87 evrov brez DDV-ja, od tega je 76,46 odstotka upravičenih stroškov sofinanciranih iz Kohezijskega sklada EU in Republike Slovenije, preostanek pa je prispevala občina iz lastnih proračunskih sredstev.

Financiranje: Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, projekt Občine Gorenja vas - Poljane« je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI SISTEM TREBIJA – GORENJA VAS

V sklopu operacije Sekundarna kanalizacija Trebija – Gorenja vas se je vzporedno z izgradnjo primarnih kanalov zgradil tudi sekundarni kanalizacijski sistem. Z izgradnjo sekundarnih kanalov so bili zagotovljeni temeljni pogoji za priključevanje novih naselij dela Gorenje vasi, Hotavelj, Podgore in Trebije na javni kanalizacijski sistem Gorenja vas in s tem tudi možnost za centralno čiščenje komunalnih odpadnih voda na posodobljeni čistilni napravi Gorenja vas.

Gradnja sekundarnih kanalov se je začela jeseni leta 2013 na območju Gorenje vasi in Hotavelj in nadaljevala leta 2014 še na območju Podgore in Trebije. Za novozgrajeni sekundarni kanalizacijski sistem sta bili 18. julija 2014 (1. faza oz. naselji Gorenja vas in Hotavlje) in 4. novembra 2014 (2. in 3. faza oz. naselji Podgora in Trebija) pridobljeni uporabni dovoljenji.

Investicija je obsegala izgradnjo sekundarnega kanala kanalizacijskega sistema v dolžini 3,16 km.

Pogodbena vrednost projektiranja in izgradnje primarnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas je znašala 417.163,91 evrov brez DDV-ja, od tega je približno 85 odstotkov upravičenih stroškov sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, preostanek pa je prispevala občina iz lastnih proračunskih sredstev.

Financiranje: Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

POSODOBITEV IN RAZŠIRITEV ČISTILNE NAPRAVE GORENJA VAS

V sklopu operacije Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore je bil izveden tudi projekt posodobitve in razširitve čistilne naprave Gorenja vas. Ta obsega prenovo obstoječih objektov in obstoječega biološkega bloka, gradnjo nove biološke stopnje, vgradnjo sejalne naprave za sprejem gošč iz greznic, gradnjo zbirnega bazena za sprejem gošč iz greznic, zbirnega bazena za odvečno biološko blato, vgradnjo naprave za strojno zgoščanje odvečnega blata, pripadajočo komunalno infrastrukturo s potrebnimi cevnimi povezavami, zunanjo ureditev objektov, vgradnjo sodobnega nadzornega sistema za telemetrijo, spremljanje in vodenje procesov čiščenja. Kapaciteta čiščenja komunalnih odpadnih voda se je povečala s 1.000 PE na 3.100 PE, kar bo omogočilo širitev javnega kanalizacijskega sistema na naselja Hotavlje, Podgora in Trebija ter priklapljanje novih priključkov na javni kanalizacijski sistem.

Izbrani izvajalec je dela začel izvajati aprila 2013, gradbena dela posodobitve in razširitve čistilne naprave pa so bila zaključena do 18. decembra 2013, ko je bil uspešno izveden tehnični pregled čistilne naprave. Sledilo je enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave, na podlagi uspešno narejenih meritev je bilo 18. decembra 2014 pridobljeno uporabno dovoljenje za posodobljeno in razširjeno ČN Gorenja vas. Posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas je bila v celoti zaključena 15. januarja 2015.

8. oktobra 2015 je bila posodobljena čistilna naprava Gorenja vas s slavnostno novinarsko konferenco in odprtjem tudi uradno predana v uporabo. Pogodbena vrednost projektiranja ter izvedbe posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas znaša 911.719,48 evrov brez DDV-ja, od tega je 76,4 odstotka upravičenih stroškov sofinanciranih iz Kohezijskega sklada EU in Republike Slovenije, preostali delež pa je prispevala občina iz lastnih proračunskih sredstev.

Financiranje: Operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore«, projekt »Posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas«, je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja v okviru  operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Priloge

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt